Besplatni mali oglasi. Online prodavnice.

Svi oglasi u potkategoriji "Arhitektura i projektovanje"

MP - Design & Construction

E-Mail

Elprim d.o.o.

E-Mail

Elprim d.o.o.

Građevina, materijal i usluge / Arhitektura i projektovanje
Elprim je osnovan 1994. godine kao samostalna privredna delatnost a 2005. godine je registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Iste godine Elprim d.o.o. postaje eksluzivni distributer gromobrana LEADER® francuskog proizvođača „Delta Technology“- Saint Denis, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Elprim d.o.o. nudi kompletne usluge za zaštitu objekata i prostora od atmosferskih pražnjenja: projektovanje, isporuku i montažu spoljašnje gromobranske instalacije kao i prenaponskih zaštitnika za zaštitu opreme koja se nalazi na i u objektima. Događaj atmosferskog pražnjenja ili udara groma ne spada u red mogućnosti nego u red izvesnosti. Kada se udar groma dogodi, tragovi mogu biti od atraktivnih do zanemarljivih uz odgovarajuću gromobransku opremu i uređaje. Da bi opasnosti od šteta na objektima, izazvanih atmosferskih pražnjenja, sveli na zanemarljive, rukovodimo se aktuelnim tehnologijama i saznanjima kao i propisanim merama i standardima u ovoj oblasti. Pre izrade gromobranske instalacije vršimo propisana ispitivanja, procenu i proračune nivoa zaštite gromobranske instalacije koja mora da se instalira na projektovani objekat a sve u skladu sa najnovijim Srpskim propisima i standardima. Na ovaj način ispunjavamo, istovremeno i propisane zakonske odredbe i naše vrhunske kriterijume u zaštiti objekata, dobara i prostora od atmosferska pražnjenja. Elprim d.o.o. je eksluzivni distributer gromobrana sa uređajem za rano startovanje LEADER® (Early Streamer Emission Lightning conductor LEADER® vremema prednjačenja 30μs ,45μs, 60 μs - mikrosekunde) francuskog proizvođača „Delta Technology“. Elprim d.o.o. nudi kompletne usluge-inženjering za zaštitu objekata i prostora od atmosferskih pražnjenja: projektovanje, isporuku i montažu spoljašnje gromobranske instalacije, rekonstrukciju spoljašnje gromobranske instalacije nakon demontaže radioaktivnih gromobrana, kao i instalisanje prenaponskih zaštitnika za zaštitu opreme i uređaja koji se nalaze na i u objektima. Pre izrade gromobranske instalacije vršimo propisana ispitivanja, procenu i proračune nivoa zaštite gromobranske instalacije koja mora da se instalira na projektovani objekat a sve u skladu sa najnovijim Srpskim propisima i standardima. Zaštita objekata od udara groma pomoću prihvatnog voda u vidu gromobrana sa uređajem za rano startovanje LEADER® a na osnovu proračuna gromobranske instalacije metodom fiktivne sfere, prostor i građevinski objekti će efikasno biti zaštićeni. Izrada gromobranske instalacije ovim načinom je efikasna i ekonomski isplativa pogotovo za objekte čija je konstrukcija, fasadna popuna i krovna pokrivka od termoizolacionih zapaljivih materijala. Uz gromobrane sa uređajem za rano startovanje a na zahtev kupca, isporučujemo i brojač udara groma (Lightning counter) koji registruju svako atmosfersko pražnjenja u gromobransku instalaciju i opremu a koji služi za periodičnu i vanrednu proveru i kontrolu kontinuiteta – prihvatni vod - spusni vodovi - sistem uzemljenja to jest ispravnosti gromobranske instalacije.

Jugoslovenske armije 9, Novi Sad, Tel.:021/6042548 , 021/6042548 , 064/1289621
Websajt: www.elprim-gromobran.co.rs
Iva Invest - Montažne kuće Ivanjica

E-Mail

Limis d.o.o.

E-Mail

Beograd Biro Ad

E-Mail

VEKTOR INŽENJERING

E-Mail

VIRMAK INŽENJERING  Beograd

E-Mail

Grad: